ม.4 - ม.5 ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อสอบเข้าเตรียมทหาร

วัตถุประสงค์ :

  1. ติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เรียนในชั้นเรียนปกติอย่างมีประสิทธิภาพ (นักเรียนไม่ต้องเรียนพิเศษที่อื่น)
  2. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. ตะลุยโจทย์เตรียมทหาร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการทำโจทย์ที่ซับซ้อน
  4. ฝึกและทดสอบภาคพลศึกษาตามแบบการทดสอบของโรงเรียนเหล่าทัพ

ระยะเวลาเรียน : เรียนเฉพาะเสาร์ (เต็มวัน) – อาทิตย์ (ครึ่งวัน) เวลา 9.00 – 16.30 น. (รวม 4 เดือน)

  • ติวเข้มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และตะลุยโจทย์ เข้าเตรียมทหาร
  • พลศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และทักษะการปฏิบัติตามแบบการสอบเข้าของโรงเรียนเตรียมทหาร

ค่าเรียน

  • ไป-กลับ 11,000.- บาท/เทอม
  • นักเรียนประจำ (นอนเฉพาะคืนวันเสาร์ 12,500.- บาท/เทอม)

จำนวนที่รับ 1 ห้อง (รับ 35 คน)