canada goose milano duveticapiumini parajumpers outlet segusino woolrich outlet barbour italia canada goose uomo giacca barbour canada goose roma belstaff outlet piumini duvetica canada goose outlet belstaff pelle peuterey saldi barbour giacca canada goose italia belstaff milano barbour uomo parajumpers segusino belstaff uomo canada goose prezzi woolrich parka belstaff greece barbour greece belstaff jackets canada goose greece ugg greece parajumpers sales moncler jacket
parajumper jakke woolrich jakke belstaff jakke peuterey jakke canada goose expedition parka dame barbour jakke canada goose expedition parka moncler jakke parajumper dame moncler portugal ugg portugal peuterey jackets uk peuterey jacket canada goose sale uk parajumpers sale belstaff uk peuterey uk duvetica uk
cialis pas cher viagra generique acheter cialis acheter viagra kamagra jelly cialis sans ordonnance kamagra gel kamagra oral jelly viagra pas cher acheter kamagra levitra sans ordonnance kamagra 100mg kamagra pas cher kamagra prix generisk cialis kamagra oral jelly viagra fass viagra pris cialis fass kamagra gel comprar kamagra viagra sin censura viagra original

:: ช่างฝึมือทหาร

          ส่วนด้านพลศึกษาเน้นไปที่การวิ่ง และการว่ายน้ำ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่ชอบสายอาชีพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงมาก และมีเงินเดือนระหว่างเรียนอีกด้วย

        โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตช่างฝีมือ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน

         ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ผู้บัญชาก ารทหารสูงสุด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามแผนการพัฒนาประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จึงเปิดการศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญา สามารถ นำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

ช่างฝีมือทหาร : ภาคปกติ  

 

ช่างฝีมือทหาร : ภาคสมทบ

 

:: ช่างกรมอู่ทหารเรือ

ndas

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ๓ ปี ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชา คือ

. สาขาวิชาช่างต่อเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

                ๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ

                ๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส

                ๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ

                ๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ

. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ

                ๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ

. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

                ๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                ๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล

                ๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                ๓.๔ สาขางานช่างโลหะ

                ๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร

. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ

                ๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

                ๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร                 

. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร

. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ - ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ

. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด

๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด

๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร

. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาและผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรมจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของผู้ถึงแก่กรรม (ใบมรณบัตร) มาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

. กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสงค์จะขอรับ สิทธิดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบ เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ดังนี้

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวม

- เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวม

วิชาที่สอบ

.  การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

                ๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์

                ๑.๒ วิชาคณิตศาสตร์

                ๑.๓ วิชาภาษาไทย

                ๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ

. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)

                ๒.๑ สอบพลศึกษา

                     ๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร

                     ๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร

                     ๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง

                     ๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง

. ตรวจสุขภาพ

. สอบสัมภาษณ์

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับไม่ได้อยู่ประจำโรงเรียน

. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหาร เรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์

. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท

. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ

. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม

moncler takki barbour takki canada goose takki canada goose ale woolrich takki parajumpers takki canada goose suomi belstaff takki ugg ale parajumpers gobi parajumpers homme doudoune parajumpers homme peuterey prix doudoune duvetica ugg bebe duvetica doudoune parajumpers outlet barbour pas cher doudoune peuterey belstaff pas cher duvetica femme doudoune duvetica femme
viagra prezzo cialis originale levitra generico kamagra prezzo levitra senza ricetta acquisto kamagra viagra generico viagra originale kamagra gel viagra online cialis 5 mg levitra prezzo comprare viagra comprare kamagra comprare levitra comprare cialis cialis prezzo kamagra oral jelly cialis generico cialis generico prezzo
new balance uk jordan trainers Adidas Stan Smith uk nike free 5.0 uk oakley sunglasses uk timberland boots uk nike air max sale saucony trainers Longchamp uk adidas football boots uk polo shirts uk louis vuitton uk adidas neo uk nike air force 1 uk cheap ray bans uk hollister uk balenciaga trainers nike trainers uk