:: ช่างฝึมือทหาร

          ส่วนด้านพลศึกษาเน้นไปที่การวิ่ง และการว่ายน้ำ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับน้องๆที่ชอบสายอาชีพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่สูงมาก และมีเงินเดือนระหว่างเรียนอีกด้วย

        โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นสถานศึกษาสังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลีย ภายใต้สนธิสัญญา การป้องกันร่วมกันแห่งเอเซียอาคเนย์ (สปอ.) โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตช่างฝีมือ ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐ และเอกชน

         ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ ผู้บัญชาก ารทหารสูงสุด ได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ให้โรงเรียนช่างฝีมือทหารผลิตช่างฝีมือสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตามแผนการพัฒนาประเทศ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จึงเปิดการศึกษาภาคสมทบขึ้น โดยใช้หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปีต่อจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียน ช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ ทันกับเทคโนโลยี สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นช่างฝีมือที่มีความรู้ ความชำนาญ ในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย บุคลิกภาพ และเป็นผู้มีปัญญา สามารถ นำไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ

ช่างฝีมือทหาร : ภาคปกติ  

 

ช่างฝีมือทหาร : ภาคสมทบ

 

:: ช่างกรมอู่ทหารเรือ

ndas

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ๓ ปี ประกอบด้วย ๔ สาขาวิชา คือ

. สาขาวิชาช่างต่อเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

                ๑.๑ สาขางานช่างต่อเรือโลหะ

                ๑.๒ สาขางานช่างต่อเรือไม้ และไฟเบอร์กลาส

                ๑.๓ สาขางานช่างเชื่อมโลหะ

                ๑.๔ สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ

. สาขาวิชาช่างการอู่เรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๑ สาขางาน คือ

                ๒.๑ สาขางานช่างการอู่เรือ

. สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๔ สาขางาน คือ

                ๓.๑ สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ

                ๓.๒ สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล

                ๓.๓ สาขางานช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                ๓.๔ สาขางานช่างโลหะ

                ๓.๕ สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร

. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ

                แบ่งเป็นสาขางานเฉพาะอย่าง ๒ สาขางาน คือ

                ๔.๑ สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

                ๔.๒ สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้าเรือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร                 

. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

. เป็นชายโสด อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร

. มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย

. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง ๑๘ - ๓๐ และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา

. เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ

. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกหรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด

. มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด

๑๐. ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด

๑๑. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร

. รูปถ่ายสีหรือขาวดำ หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

. ทะเบียนบ้านของบิดามารดาและผู้สมัคร พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรมจะต้องมีหลักฐานทางราชการรับรองสัญชาติของผู้ถึงแก่กรรม (ใบมรณบัตร) มาแสดงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

. กรณีที่ผู้สมัครอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษและประสงค์จะขอรับ สิทธิดังกล่าวจะต้องนำหลักฐานมาประกอบ เพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ดังนี้

- เอกสารแสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีหรือเหรียญ หรือเข็มกล้าหาญ หรือผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวม

- เอกสารที่แสดงว่า ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวม

วิชาที่สอบ

.  การสอบภาควิชาการ (รอบแรก)

                ๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์

                ๑.๒ วิชาคณิตศาสตร์

                ๑.๓ วิชาภาษาไทย

                ๑.๔ วิชาภาษาอังกฤษ

. ภาคปฏิบัติ (รอบสอง)

                ๒.๑ สอบพลศึกษา

                     ๒.๑.๑ ว่ายน้ำ ๕๐ เมตร

                     ๒.๑.๒ วิ่ง ๘๐๐ เมตร

                     ๒.๑.๓ ยึดพื้น ๒๒ ครั้ง

                     ๒.๑.๔ ลุกนั่ง ๓๖ ครั้ง

. ตรวจสุขภาพ

. สอบสัมภาษณ์

การศึกษาและสิทธิของนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ

. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือเป็นนักเรียนพลเรือน ประเภทไป-กลับไม่ได้อยู่ประจำโรงเรียน

. ระหว่างศึกษาในโรงเรียนช่างกรมอู่ทหาร เรือไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน

. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล

. ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีหรือขาดแคลนทุนทรัพย์

. เมื่อเลื่อนชั้นเป็นนักเรียนช่างชั้นปีที่ ๓ ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ ๘๗ บาท

. เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ มีวุฒิการศึกษา ปวช. ของกระทรวงศึกษาธิการ

. ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการทุกคน ใช้สิทธิประกันสังคม