" มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์และสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ "

:: พันธกิจ (Mission)

 

โรงเรียนพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ มุ่งหวังที่จะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมมากที่สุด ในด้านวิชาการ และพลศึกษา ในการสอบเข้าโรงเรียนทหาร-ตำรวจ

:: ความมุ่งหมาย

 

นักเรียนสามารถสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร-ตำรวจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สอบแข่งขันในระดับประเทศ

:: วัตถุประสงค์

 

  • ส่งเสริมและฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการทำข้อสอบ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนตำรวจ ทหารทุกเหล่าทัพ
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมาะสม และสอดคล้องกับการสอบภาคพลศึกษา
  • เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัย และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี