:: ประวัติผู้บริหาร

 

         

 

        นาวาอากาศโท ธนารักษ์ ธูปมงคล       

                       
  • เตรียมทหาร 36 นายเรืออากาศ 43
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่น 59
  • สอบได้อันดับที่  1  โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ  กองบิน 46 ประจำปี  2536
  • สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อันดับที่ 8  ในส่วนของกองทัพอากาศ
  • รางวัลเรียนดีจากโรงเรียนเตรียมทหาร
  • หลักสูตรระบบแจ้งเตือนภัยของอากาศยาน  ประเทศอิสราเอล
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)